Algemene voorwaarden

Alle te leveren producten via de webshop worden geproduceerd door Masterfit Meals BV en worden geleverd door Masterfit Meals B.V. ( Elizabetlaan 321 – 8301 Knokke-Heist – België BE 0767 928 610).

Het voedingsadvies wordt tevens aangeboden door Masterfit Meals B.V.

De webshop is eigendom en in beheer van Masterfit Meals B.V.  

Op producten die worden aangekocht via andere kanalen zoals een winkel, automaat of andere bevoegde zijn eveneens onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Dit tenzij anders aangegeven/ de voorwaarden vanzelfsprekende geen betrekking hebben hiertoe.  

Door een bestelling te plaatsen op www.masterfitmeals.com of via een ander kanaal een maaltijd te consumeren van Masterfit Meals B.V. gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. 

Artikel 1: Toepasselijkheid 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van en/of met Masterfit Meals B.V. 

1.2. Door het plaatsen van een bestelling zowel op www.masterfitmeals.com of via een ander kanaal geeft de consument-afnemer en/of afnemer te kennen met de algemene voorwaarden akkoord te gaan. 

1.3. Alle afbeeldingen, specificaties en/of gegevens in aanbiedingen en/of offertes van Masterfit Meals B.V.  zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

1.4 Aanbiedingen en/of offertes van Masterfit Meals B.V. gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 

1.5 Masterfit Meals B.V. behoudt zich het recht voor kennelijke vergissingen en/of verschrijvingen in aanbiedingen en/of offertes te herstellen. Voor de gevolgen van fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Masterfit Meals B.V. kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de consument-afnemer en/of afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 

1.6 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

1.7 Eventueel aansluitend door of namens Masterfit Meals B.V. gemaakte aanvullende (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd door Masterfit Meals B.V.  

1.8 Toepassing van eventueel door de consument-afnemer en/of afnemer gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.9 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd en volledig van kracht blijven. 

1.10 Indien de consument-afnemer en/of afnemer uit meer dan één (rechts)persoon bestaat, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens Masterfit Meals B.V. voor de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

1.11 Masterfit Meals B.V. heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. 

1.12 Zonder schriftelijke toestemming van Masterfit Meals B.V.  is de consument-afnemer en/of afnemer niet gerechtigd enig recht of enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan derden. 

1.13 Het is de consument-afnemer en/of afnemer niet toegestaan om de website en alle zaken waar Masterfit Meals B.V. intellectuele eigendomsrechten op heeft, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Masterfit Meals B.V. openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken.   

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Onder voorbehoud van het bepaalde in de artikelen 2.3 en 2.4 van deze algemene voorwaarden, komt de Overeenkomst tot stand door schriftelijke bevestiging door Masterfit Meals B.V. van de aanvaarding van aanbieding door de consument-afnemer en/of afnemer. 

2.2 Indien de consument-afnemer en/of afnemer de aanbieding van Masterfit Meals B.V. langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Masterfit Meals B.V. langs elektronische weg de aanvaarding van de aanbieding door de consument-afnemer en/of afnemer. 

2.3 Masterfit Meals B.V. behoudt zich het recht voor om de totstandkoming van de overeenkomst binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door de consument-afnemer en/of afnemer zonder opgave van redenen te weigeren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling. 

2.4 Wanneer de totstandkoming van de overeenkomst op grond van artikel 2.3 van deze algemene voorwaarden wordt geweigerd door Masterfit Meals B.V. , kan de consument-afnemer en/of afnemer geen aanspraak maken op schadevergoeding. 

2.5 Mocht Masterfit Meals B.V. van haar rechten ingevolge artikel 2.3 van deze algemene voorwaarden gebruik maken terwijl de bestelling al is betaald, dan probeert Masterfit Meals B.V.  de betaling via de door de consument-afnemer en/of afnemer gebruikte betaalmethode terug te storten. Indien zulks niet mogelijk is, dan neemt Masterfit Meals B.V. contact op met de consument-afnemer en/of afnemer teneinde de betaling via een andere methode te restitueren. 

2.6 Masterfit Meals B.V. is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren. 

2.7 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende zaken. 

 

Artikel 3: Prijzen 

3.1 Alle opgegeven prijzen zijn in Euro (BE) en inclusief BTW. 

3.2 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief verpakkings- verzendings- of afleveringskosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

3.3 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant c.q. leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 

3.4 . In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal Masterfit Meals B.V. de consument-afnemer en/of afnemer in gebreke stellen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen een passende termijn. Betaalt de consument-afnemer en/of afnemer niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig is, verhoogd met een jaarlijkse intrest van 10% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 10 euro en een maximum van 50 euro.  

3.5 Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft Masterfit Meals B.V. het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding. 

 

Artikel 4: Levering 

4.1 Masterfit Meals B.V.  gaat over tot levering van de gekochte zaken c.q. diensten nadat het volledige factuurbedrag evenals de bijkomende (verzend)kosten door de consument-afnemer en/of afnemer aan Masterfit Meals B.V.  is voldaan, tenzij anders overeengekomen. 

4.2 Als plaats van levering geldt het adres wat de consument-afnemer en/of afnemer aan Masterfit Meals B.V. kenbaar heeft gemaakt of een van de vaste afhaallocaties indien dit door de consument-afnemer en/of afnemer tijdig bekend is gemaakt. 

4.3 De levertermijnen zoals genoemd in de aanbiedingen c.q. op de website van Masterfit Meals B.V.  zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Masterfit Meals B.V. zal geaccepteerde overeenkomsten met een consument-afnemer met bekwame spoed doch uiterlijk binnen  30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument-afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument-afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 

4.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van zaken berust bij Masterfit Meals B.V. tot het moment van bezorging aan de consument-afnemer of afhaal locatie of diens vooraf aangewezen en aan Masterfit Meals B.V. bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

4.5 Bij levering op een adres kenbaar gemaakt door de consument-afnemer en/of afnemer is de consument-afnemer en/of afnemer er zelf voor verantwoordelijk dat de levering in ontvangst genomen kan worden. Masterfit Meals B.V. is niet verantwoordelijk voor schade aan of diefstal van de geleverde zaken indien de consument-afnemer en/of afnemer niet fysiek in ontvangst genomen wordt. 

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid 

5.1 Aan de dienstverlening en/of producten van Masterfit Meals B.V. wordt de uiterste zorg besteed en de maaltijden voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen en eisen van voedsel hygiëne. 

5.2 Masterfit Meals B.V. garandeert echter niet dat de dienstverlening en/of producten foutloos zal verlopen, volledig zal voldoen aan de opgegeven beschrijving en/of afbeelding, dan wel het door de gebruiker gewenste resultaat zal opleveren. Masterfit Meals B.V. geeft geen garantie indien eventuele gebreken (mede) zijn veroorzaakt door de gebruiker zelf of een derde en/of gebreken die zijn veroorzaakt door externe factoren of verkeerd of onkundig gebruik. 

5.3 Masterfit Meals B.V. behoudt zich het recht voor indien nodig wijzigingen aan te brengen aan de af te leveren maaltijd. Van significante wijzigingen zal je uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de overeengekomen bezorgdatum op de hoogte worden gesteld waarna je vanzelfsprekend de gelegenheid hebt de bestelling kosteloos te annuleren. 

5.4 Eventuele klachten dien je meteen dan wel binnen redelijke termijn uiterlijk binnen 5 uur na aflevering te melden, onder duidelijke en volledige beschrijving van de klachten. 

5.5 Masterfit Meals B.V.  is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade die optreedt door of als gevolg van het gebruikmaken van onze dienstverlening of onze producten dan wel uit de onmogelijkheid om gebruik te maken van onze dienstverlening. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove schuld van Masterfit Meals B.V. 

5.6 Masterfit Meals B.V. is niet aansprakelijk in geval van een situatie die te wijten is aan overmacht. 

5.7 Masterfit Meals B.V. is niet aansprakelijk voor bestellingen die door Masterfit Meals B.V. geannuleerd werden overeenkomstig de bepalingen van artikel 2 van deze algemene voorwaarden.  

5.8 Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat je maakt van onze dienstverlening en producten. (daaronder begrepen het gebruik dat wordt gemaakt door degenen met wie je de maaltijden deelt). Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingsstoffen, allergieën en dergelijke behoren tot de risicosfeer van de gebruiker, ook als jij Masterfit Meals B.V. daarvan tevoren op de hoogte hebt gesteld, en Masterfit Meals B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hierdoor ontstane schade en/of gezondheidsproblemen. 

5.9 Je vrijwaart Masterfit Meals B.V. voor welke claim dan ook van jezelf of van derden op enige wijze voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van onze dienstverlening en of producten. 

 

Artikel 6: Herroepingsrecht/retourneren 

Maaltijden en andere producten van Masterfit Meals B.V. kunnen niet geretourneerd worden. Dit komt doordat we verse producten leveren, die vallen onder de bederfelijke producten waarbij een herroeping niet mogelijk is. 

 

Artikel 7: Partiële nietigheid 

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Masterfit Meals B.V. en consument/afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

 

Artikel 8: Toepasselijk recht 

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen Masterfit Meals B.V. en de consument-afnemer en/of afnemer zouden ontstaan, worden uitsluitend berecht door de rechtbanken van Brugge. 

“De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Artikel 9: Levertijd 

Jouw producten worden binnen 48 uur na het laatst mogelijke moment van bestellen voor jouw gekozen dag van bezorging bezorgd. Dit omdat al onze producten dagvers geproduceerd worden op de dag voor levering en al onze ingrediënten 2 dagen voor levering vers ingekocht dienen te worden.  

 

Artikel 10: Privacy 

Masterfit Meals B.V. verwerkt persoonsgegevens van de consument-afnemer en/of afnemer bij afhandeling van een bestelling. Hierop is het privacy beleid van Masterfit Meals B.V. van toepassing dat terug te vinden is op de website van Masterfit Meals B.V. 

Artikel 11: Coaching

11.1 Aard van overeenkomst

Indien u coaching neemt/ onze app sluit u een overeenkomst af met Ricardo Croes Fitness B.V. powered by Masterfit Meals B.V. De aard van deze overeenkomst is dat u Ricardo Croes Fitness B.V. powered by Masterfit Meals B.V. inhuurt voor het geven van trainings- en voedingsadviezen, coaching en het begeleiden van dit programma. Ricardo Croes Fitness B.V. powered by Masterfit Meals B.V. zoals op de voorzijde van deze overeenkomst wordt vermeld, is werkzaam als zelfstandig ondernemer.

De aanmelding als lid van Ricardo Croes Fitness B.V. powered by Masterfit Meals B.V. is officieel wanneer de eerste transactie ontvangen is door Ricardo Croes Fitness B.V. powered by Masterfit Meals B.V.

Indien u jonger bent dan 18 jaar, dient een van je ouders te ondertekenen.

11.2 Aansprakelijkheid

Indien u uzelf inschrijft voor onze coaching/ app is het bij u bekend dat u zich inschrijft voor een programma met inspannende activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gewichtheffen, wandelen, boksen, ontspanningsoefeningen en het gebruik van diverse conditie en trainingsapparatuur en installaties die ontworpen, aangeboden of aanbevolen door Ricardo Croes Fitness B.V. powered by Masterfit Meals B.V. zijn.

U bevestigd hierbij dat u in goede lichamelijke en geestelijke staat verkeert en dat u niet aan een aandoening lijdt die uw deelname aan dit programma zou kunnen beperken. Met het oog op deelname aan het programma ontheft u hierbij Ricardo Croes Fitness B.V. powered by Masterfit Meals B.V. van alle claims, eisen of vorderingen uit uw deelname aan het programma, of uit elk gebruik van de installaties, conditie of trainingsapparatuur.

Het is voor u duidelijk dat u eventueel letsel kunt oplopen naar aanleiding van het programma en u ontheft hierbij Ricardo Croes Fitness B.V. powered by Masterfit Meals B.V. van elke aansprakelijkheid, nu en of in de toekomst. Dit houdt in medische kosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of scheuren, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsel aan de knie, onderrug en andere ziekten, ongemakken of letsel, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het programma of het gebruik van de conditie en trainingsapparatuur ongeacht de fout.

U heeft er zelf voor gekozen om eventueel een trainingstest uit te laten voeren door Ricardo Croes Fitness B.V. powered by Masterfit Meals B.V.. De intensiteit van de training wordt aangepast in de loop van de evaluatie. U kunt ten alle tijden de test laten stoppen om wat voor reden dan ook. Het is mogelijk dat er bepaalde veranderingen optreden tijdens de trainingen en of test. Deze omvatten abnormale bloeddruk, overgeven, flauwvallen, onregelmatige, snel of langzaam hartritme en in uitzonderlijke gevallen, hartaanval, beroerte of overlijden. U begrijpt dat elke inspanning zal worden geleverd om deze risico’s te minimaliseren door het evalueren van de voorafgaande informatie met betrekking tot uw gezondheid en fitheid en door het observeren tijdens de test en trainingen.

U begrijpt dat de informatie die u heeft over uw gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van uw trainingstest en trainingen kan beïnvloeden. U erkend dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de trainingstest of trainingen zelf bijzonder belangrijk is en dat u verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekent te maken, ongeacht of dit door Ricardo Croes Fitness B.V. powered by Masterfit Meals B.V. die de test of trainingen uitvoert wordt gevraagd. Ricardo Croes Fitness B.V. powered by Masterfit Meals B.V. verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

Het gebruik maken van de faciliteiten van de locatie waar je training doet is geheel voor eigen risico van het lid. Ricardo Croes Fitness B.V. powered by Masterfit Meals B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.

Bij twijfel over veiligheid zoek dan consult bij de coach.

Het lid zal alle inhoud van onze mails en zijn of haar voorgeschreven schema’s confidentieel houden.

Gezondheidsklachten resulterend uit het (verkeerd) opvolgen, niet (goed) lezen, of onbegrip naar Ricardo Croes Fitness B.V. powered by Masterfit Meals B.V. toe is geheel op risico van het lid.

11.3 Prijzen, betalingen en lidmaatschappen

U bent ermee bekend en stemt ermee in dat deze overeenkomst met Ricardo Croes Fitness B.V. powered by Masterfit Meals B.V. niet overdraagbaar of toewijsbaar is. U erkent dat er voorafgaande betaling is vereist voor deelname aan de programma’s en eigenlijke training. Trainingen en programma’s dienen per vooruitbetalingen

te worden voldaan. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor het afgesproken abonnement en elke andere aankoop van diensten in de toekomst. U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen en / of programma’s die niet worden voltooid. U begrijpt dat Ricardo Croes Fitness B.V. powered by Masterfit Meals B.V. het recht en de bevoegdheid heeft om de coaching op elk ogenblik te beëindigen als u het programma niet volgt of zich niet op een gepaste manier gedraagt.

Het lidmaatschap dient voltooid te worden binnen anderhalf keer de termijn lengte bij afsluiting van het contract. Indien er een langere periode tussen zit is het contract niet meer geldig. Enige uitzondering hierop is schriftelijke toestemming van Ricardo Croes Fitness B.V. powered by Masterfit Meals B.V.

11.4 Annulering of te laat komen

U erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen 24 uur vooraf moeten worden gemeld. Annuleringen vanwege vakantie dienen minimaal 1 week vooraf gemeld te worden. Annuleringen moeten worden gemaakt op het telefoonnummer van de Personal coach.

U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken waarop de afmelding binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak plaatsvond. Het is uw verantwoordelijkheid om afspraken met Ricardo Croes Fitness B.V. powered by Masterfit Meals B.V. bij te wonen zoals gepland.

U begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen. U erkent hierbij dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zijn om geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. U begrijpt dat uw Zoom-call/ training zal worden geannuleerd indien u meer dan 15 minuten te laat bent en deze training zal worden aangerekend. U erkent dat een vertraging van een geplande afspraak niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige Zoom-call/ training. U begrijpt dat er geen halve Zoom-calls/ training worden gegeven vanwege enige vertragingen.

11.5 Klachten en informatieplicht

Veranderingen in de persoonlijke situatie van het lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk te worden doorgegeven aan Ricardo Croes Fitness B.V. powered by Masterfit Meals B.V. In geval van klachten met betrekking tot Ricardo Croes Fitness B.V. powered by Masterfit Meals B.V. dient het lid zich te wenden tot de het contactformulier op de website of is het mogelijk een mail sturen naar info@ricardocroes.be / klantenservice@masterfitmeals.com

11.6 Voorwaarden

Op onze voorwaarden is het Belgisch Recht van toepassing. Resultaten zijn niet gegarandeerd. Deze zijn afhankelijk van factoren buiten de macht van Ricardo Croes Fitness B.V. powered by Masterfit Meals B.V. Maximale inzet van het lid is vereist voor het beste resultaat.

Ricardo Croes Fitness B.V. powered by Masterfit Meals B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele medische en/of psychische gevolgen van de begeleiding. Niks van wat Ricardo Croes Fitness B.V. powered by Masterfit Meals B.V. schrijft mag gezien worden als medisch advies. Het advies van een dokter moet altijd de voorkeur krijgen. Ricardo Croes Fitness B.V. powered by Masterfit Meals B.V. maakt slechts suggesties.

11.7 Bijzondere afspraken

U begrijpt dat Ricardo Croes Fitness B.V. powered by Masterfit Meals B.V. niet verantwoordelijk is voor niet behaalde doelstellingen. De afspraken die zijn gemaakt met Ricardo Croes Fitness B.V. powered by Masterfit Meals B.V. , betreffende voedingsadviezen en trainingsadviezen, zijn gemaakt om uw lichamelijke gezondheid te verbeteren. Mocht het gewenste resultaat niet behaald worden dan blijft u verantwoordelijk voor de eigen behaalde resultaten.

Belangrijk!

Er geldt een opzegtermijn van 4 weken. Deze moet voordat de laatste 4 weken van jouw abonnement ingaan worden gecommuniceerd met de trainer en administratie.

U tekent dit contract en gaat dit contract aan voor de vooraf afgesproken duur (tenzij anders schriftelijk overlegd met Ricardo Croes Fitness B.V. powered by Masterfit Meals B.V.

U weet dat er kosten aan dit traject verbonden zijn en u kent de prijzen.

Wanneer u bij de Zoom calls/ trainingen te laat of niet aanwezig bent, en/ of niet 24 uur van te voren afbelt worden deze in rekening gebracht als volledige afspraak.

Als u niet tevreden bent over een dienst meld u dit direct mondeling en schriftelijk via info@ricardocroes.be / klantenservice@masterfitmeals.com

Eerder stoppen kan maar het bedrag van de afgesproken duur wordt altijd in rekening gebracht.

Het helpen van mensen in uw omgeving met gebruik van informatie van Ricardo Croes Fitness B.V. powered by Masterfit Meals B.V. is ten strengste verboden en betekent onmiddellijke annulering van het abonnement zonder recht op terugbetaling.

11.8 Opzegging/ beëindiging programma

Na stilzwijgende verlenging van deze overeenkomst voor bepaalde duur wordt deze overeenkomst verlengd voor onbepaalde duur, tenzij de overeenkomst schriftelijk is opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van uiterlijk 4 weken voor het einde van de looptijd. Dit geldt niet voor overeenkomsten met een looptijd van een 3 maanden/ half jaar/ een volledig jaar die in één keer vooruit zijn betaald, welke van rechtswege eindigen aan het einde van de looptijd.

Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen op ieder moment onder vergoeding worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 4 weken welke in zal gaan op de eerste dag van de eerstvolgende 4-weken betaaltermijn. Opzegging geschiedt schriftelijk per e-mail plaats te vinden op info@ricardocroes.be / klantenservice@masterfitmeals.com / per brief (o.v.v. jouw naam + adresgegevens en het programma waar het betrekking tot heeft.

Onderhoud

Momenteel zijn we bezig met enkele aanpassingen te maken aan onze webshop.

Dit kan t/m donderdag 9/8 20.00 zorgen voor een lagere gebruiksvriendelijkheid tijdens het bestelproces. Ondervindt je hier te veel hinder van, kom dus na dit tijdstip terug om jouw bestelling te plaatsen.